ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-10-2019

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4670/2020 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Κλίμακες Ετών Ασφάλισης

Σωρευτικό Ποσοστό Αναπλήρωσης

Κλίμακες      Ετών Ασφάλισης

Σωρευτικό Ποσοστό Αναπλήρωσης

15

11,55%

28

23,95%

16

12,39%

29

25,16%

17

13,23%

30

26,37%

18

14,07%

31

28,35%

19

14,97%

32

30,33%

20

15,87%

33

32,31%

21

16,77%

34

34,81%

22

17,73%

35

37,31%

23

18,69%

36

39,81%

24

19,65%

37

42,36%

25

20,68%

38

44,91%

26

21,71%

39

47,46%

27

22,74%

40

50,01%

41 έτη και άνω + 0,50% για κάθε ένα επιπλέον έτος