ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161).

4011B-18-9-2020 ΕΝΝΟΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ