Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2016

Κρίθηκε νόμιμη η άσκηση δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους της ενάγουσας.

Κρίθηκε ότι τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψη στο Δικαστήριο δεν καθιστούν την άσκηση επίσχεσης εκ μέρους της ενάγουσας καταχρηστική, καθώς, όπως προέκυψε, το δικαίωμα αυτό ασκήθηκε για χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση εκπληρώσεως των εργοδοτικών υποχρεώσεων, για παροχή που δεν κρίνεται ασήμαντη και η οποία  ήταν αναγκαία για την κάλυψη  βιοποριστικών  αναγκών  της ενάγουσας, ενόψει των ατομικών και οικογενειακών της υποχρεώσεων. Προσέτι δε, αποδείχθηκε, ότι μετά  την  επιστροφή της από την  άδεια μητρότητας η ενάγουσα αντιμετώπισε αρνητικό κλίμα στον εργασιακό της χώρο, αφενός με τη συστηματική καθυστέρηση των αποδοχών της εκ μέρους του εναγομένου και αφετέρου με την εκδήλωση απρόκλητης επιθετικής στάσης και εμπαιγμού εκ μέρους μελών της οικογενείας του εργοδότη της.