410/2014 απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας.

Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής (από τιμολόγια-δελτία αποστολής) καθ’ ότι από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν δεν αποδεικνύεται η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. Στην περίπτωση κατά την οποία υπογράφει επί τιμολογίων- δελτίων αποστολής, κάτω από τη δήλωση παραλαβής των εμπορευμάτων, τρίτο πρόσωπο ως αντιπρόσωπος του υπόχρεου αγοραστή, κατόπιν εντολής και εξουσιοδότησης του, απαιτείται για την έκδοση διαταγής πληρωμής, η εντολή και πληρεξουσιότητα αυτή να αποδεικνύεται από δημόσιο

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623, 624 παρ. 1. 626, 628 παρ. 1 εδ. α, 632 παρ. 1 και 633 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματική απαίτηση, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με συνδυασμό τέτοιων εγγράφων που επισυνάπτονται στην αίτηση. Εάν η απαίτηση ή το ποσόν δεν αποδεικνύονται εγγράφως ο δικαστής οφείλει, κατ' άρθρο 628 ΚΠολΔ, να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής. Εάν δε, παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης, εκδοθεί διαταγή πληρωμής αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης της απαίτησης και της δυνατότητας να αποδειχθεί με άλλα αποδεικτικά μέσα (ΟλΑΠ 10/1997 Δνη 38,768). Εξάλλου, κατά το άρθρο 443 ΚΠολΔ, για να έχει αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, ως εκδότης δε κατά την έννοια του άρθρου αυτού θεωρείται εκείνος που αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 447 ίδιου Κώδικα, το ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί απόδειξη υπέρ του εκδότη μόνο αν το προσκόμισε ο αντίδικος του ή αν πρόκειται για τα βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 444 ΚΠολΔ. Έτσι είναι δυνατή ή έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια-δελτία αποστολής εμπορευμάτων, μόνο αν τα έγγραφα αυτά φέρουν την υπογραφή του αγοραστή κατά τρόπο που να αποδέχεται την οφειλή του. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υπογράψει επί των εγγράφων αυτών (τιμολογίων- δελτίων αποστολής), κάτω από τη δήλωση παραλαβής των εμπορευμάτων, τρίτο πρόσωπο ως αντιπρόσωπος του υπόχρεου αγοραστή, κατόπιν εντολής και εξουσιοδότησης του, απαιτείται για την έκδοση διαταγής πληρωμής, η εντολή και πληρεξουσιότητα αυτή να αποδεικνύεται από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η προϋπόθεση αυτή επιβάλλεται και από την αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών, διότι διαφορετικά ο φερόμενος ως αντιπροσωπευόμενος αγοραστής δεσμεύεται υπέρμετρα χωρίς να υπάρχει προηγούμενη καθαρή δήλωση της βούλησης του για αντιπροσωπευτική διάθεση (ΑΠ 1480/2007, ΝοΒ 2007, 2398, ΕφΑΘ289/2012 Τρ. Νομ. Πληροφοριών ΔΣΑ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, και από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του καθ' ου η ανακοπή που εξετάστηκε ένορκα στο ακροατήριο και περιέχεται στα πρακτικά συζητήσεως της παρούσας αποδεικνύονται τα ακόλουθα : Με την από ……. αίτηση του προς το παρόν Δικαστήριο ο καθ'ου η ανακοπή ζήτησε να εκδοθεί κατά της ανακόπτουσας διαταγή πληρωμής για το συνολικό ποσόν των ….., που αντιστοιχεί στο τίμημα των πραγμάτων που της πώλησε (ελαστικά). Με την ως άνω αίτηση του ο καθ' ου η ανακοπή προσεκόμισε και επικαλέσθηκε προς απόδειξη της απαίτησης του τα ακόλουθα έγγραφα: 1) το υπ’ αριθμ. ……… τιμολόγιο-δελτίο αποστολής ποσού …., 2) το υπ' αριθμ. ………… τιμολόγιο-δελτίο αποστολής ποσού ….., 3) Το υπ' αριθμ. ……. τιμολόγιο-δελτίο αποστολής ποσού ……, 4) το υπ' αριθμ. …….. τιμολόγιο-δελτίο αποστολής ποσού ……, 5)το υπ' αριθμ. …… τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, ποσού …., 6)το υπ' αριθμ. …….. τιμολόγιο-δελτίο αποστολής ποσού ….. και 7) το υπ'αριθμ. …….. τιμολόγιο-δελτίο απσοτολής ποσού ……, καθώς και την υπ' αριθμ. …….. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ……... Με βάση τα παραπάνω έγγραφα εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ………διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, με την οποία διατάχθηκε η ανακόπτουσα να καταβάλει στον καθ ου η ανακοπή το ποσόν των ……, με το νόμιμο τόκο ……. έως την εξόφληση, καθώς και τα δικαστικά έξοδα. Πλην, όμως, από τα έγγραφα αυτά δεν αποδεικνύεται η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. Συγκεκριμένα, αν και τα προαναφερόμενα τιμολόγια - δελτία αποστολής δεν φέρουν την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της ανακόπτουσας, αλλά τρίτων προσώπων, δεν προσκομίσθηκε μαζί με την αίτηση το αποδεικνύον την εντολή και πληρεξουσιότητα έγγραφο, όπως απαιτείται σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, ούτε προκύπτει αυτή εγγράφως από τα τιμολόγια που προσκομίστηκαν. Επομένως, δεν αποδεικνύεται από τα ενλόγω έγγραφα η παραλαβή των εμπορευμάτων από την ανακόπτουσα και συνακόλουθα η αποδοχή εκμέρους της της εξαυτών οφειλήςτης. Συνεπώς και ανεξαρτήτως της ύπαρξης της απαίτησης του καθ' ου  η ανακοπή και της δυνατότητας απόδειξης της με άλλα αποδεικτικά μέσα, η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου και συγκεκριμένα λόγω μη συνδρομής της διαδικαστικής προϋπόθεσης της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης για την οποία αυτή εκδόθηκε. Επομένως ο μοναδικός λόγος της υπό κρίση ανακοπής αποδεικνύεται βάσιμος κατ' ουσίαν, και η υπό κρίση ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή.