625/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Πιστωτικών Τίτλων)

Με την απόφαση αυτή ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, διότι δεν αποδείχθηκε εγγράφως η απαίτηση του εξ’ αναγωγής υποχρέου.

Ειδικότερα η απόφαση αυτή έκρινε, ότι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να ασκηθεί η κατά το άρθρο 46 του ν. 5960/1933 αξίωση του εξ’ αναγωγής υπόχρεου κατά του εκδότη επιταγής είναι να αποδεικνύεται εγγράφως ότι ο εξ’ αναγωγής υπόχρεος έχει καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον τελευταίο κομιστή της επιταγής. Η καταβολή του ποσού δεν μπορεί να αποδειχθεί από μόνη την κατοχή των σωμάτων των επιταγών αλλά απαιτείται επιπλέον έγγραφο για το ποσό που αυτός πλήρωσε στον κομιστή της.