1655/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Με την απόφαση αυτή απορρίπτεται αγωγή μηχανικού κατά εταιρείας που στηρίζεται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή έκρινε ότι μεταξύ των διαδικων μερών (μηχανικού-ενάγοντος και κατασκευαστικής εταιρείας-εναγομένης) υφίστατατο σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και όχι εξαρτημένης εργασίας.