3136/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

έγκυρη καταγγελία μολονότι καταβλήθηκε μικρότερο ποσό αποζημίωσης απόλυσης

Η με αριθμό 3136/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκρινε την καταγγελία σύμβασης εργασίας ως έγκυρη, παρόλο που καταβλήθηκε μικρότερο ποσό αποζημίωσης απόλυσης, διότι η καταβολή της αποζημίωσης αυτής δεν οφειλόταν σε κακοβουλία της εργοδότριας αλλά σε συγγνωστή αυτής πλάνη