3420/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Η με αριθμό 3420/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αφού έκανε δεκτή ένσταση της εργοδότριας ερειδόμενη στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 Ν. 3198/1955 και του άρθρου 288 ΑΚ, αναφορικά με την έλλειψη υπαιτιότητας ή δυστροπίας, ως προς το δικαιολογημένο της καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης, έκρινε έγκυρες καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε περιπτώσεις καταβολής ελλιπούς αποζημίωσης.