Μετενεργεια ΣΣΕ

Με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69, τεύχος Α΄ της 2.7.2015) τροποποιήθηκαν οι όροι της μετενέργειας των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 Ειδικότερα το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4331/2015 προβλέπει: «1. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, οι υφιστάμενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας. 2. Η ισχύς της από 26 Μαρτίου 2014 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει συναφθεί νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.»